top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraJUDr. Jan Onheiser

K některým aktuálním otázkám dle vyhlášeného nouzového stavu

Aktualizováno: 2. 3. 2021

Na základě dotazů našich klientů sdělujeme stanovisko k některým aktuálním otázkám souvisejícím s vyhlášeným nouzovým stavem.


Forma prohlášení


Nařízení stanoví povinnost prokázat důvod pro využití výjimky z omezení svobody pohybu, a to mimo jiné předložením písemného dokladu nebo prohlášení. Dle informací z médií se objevil požadavek Policie České republiky na předložení tohoto dokumentu v písemné podobě.


Domnívám se, že tato povinnost neobstojí ve světle aktuálně platné legislativy.


Obecným předpisem, který upravuje požadavky kladené na smluvní ujednání stran, je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který v § 559 a násl. stanoví minimální standard požadavků vyžadovaných pro splnění podmínky písemnosti, a to i pro právní jednání, která byla učiněna elektronicky nebo jinými technickými prostředky. Z § 561 a 562 občanského zákoníku je zřejmé, že pro to, aby byla zachována písemná forma jednání, které je činěno elektronickými, nebo jinými prostředky, a které je považováno za platné, je třeba, aby (i) byla určitelná jednající osoba, (ii) jednání obsahovalo podpis této jednající osoby (který může být nahrazen mechanickými prostředky), (iii) byl jednoznačně určitelný obsah jednání s tím, že záznamy údajů o právních jednáních v elektronickém systému jsou považovány za spolehlivé, jestliže se provádějí (iv) systematicky, (v) posloupně a (vi) jsou chráněny proti změnám.


Z uvedeného je možné učinit závěr, že prohlášení může být Policii předloženo také v elektronické podobě. Shodně platí pro jakýkoli jiný dokument, tj. pracovní smlouva, předvolání k soudu, objednávka či jiný akceptovatelný (dle usnesení vlády o nouzovém stavu) dokument prokazující výjimku.


EDIT 2. března 2021, 18:00 - Policie zveřejnila oznámení, že budou uznávat i elektronické potvrzení (zdroj TWITTER Policie ČR).


Úřední jednání


Jednou z výjimek je také účast na úředním jednání, aniž by bylo v usnesení stanoveno, co se tímto rozumí. Obecně je možné konstatovat, že toto je jakékoli jednání s orgány státní správy či samosprávy nebo také jednání směřující k ochraně práv při úředním jednání.


Obecně je možné za úřední jednání považovat:

- účast na jednání s advokátem (poskytování právního poradenství)

- účast na jednání s notářem

- účast na jednání s daňovým poradcem

- účast na jednání s insolvenčním správcem


Právo na právní pomoc je součástí Ústavního pořádku, konkrétně pak Listiny základních práv a svobod, článek 37. Nemůže Vám být odepřeno právo na právní pomoc a jednání s advokátem (či jinými subjekty).


Lhůta k předložení potvrzení


Usnesení vlády o nouzovém stavu sice stanoví povinnost k předložení potvrzení (čestné prohlášení či jiný dokument), lhůta k jeho předložení však není v tomto usnesení stanovena. Nejste proto povinni mít tento dokument fyzicky (ani v elektronické podobě) při sobě.


Jestliže Vás Policie ČR zastaví a vyzve k jeho předložení, můžete se na něj odkázat a v rámci správního řízení jej dodatečně předložit.




Další otázky a problémy související s nouzovým stavem pro Vás sledujeme a budeme Vás průběžně informovat.



Onheiser Miechová advokátní kancelář, s.r.o.

advokáti a insolvenční správci


Některé formuláře:


- potvrzení o jednání v naší advokátní kanceláři

01 AK potvrzení - form web
.docx
Stáhnout DOCX • 45KB

- potvrzení o bydlení

02 Potvrzení o bydlení - form web
.docx
Stáhnout DOCX • 13KB

- potvrzení o úředním jednání

03 Potvrzení o jednání - form web
.doc
Stáhnout DOC • 13KB

489 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page