top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraJUDr. Jan Onheiser

Chyby v přihláškách pohledávek do insolvenčního řízení


Je překvapivé, že také mezi věřiteli právnickými osobami a institucemi se stále objevují chyby v přihláškách, které komplikují nebo dokonce znemožní přezkum přihlašované pohledávky a vyvolají tak (zbytečné) incidenční spory. Věřitelé stojí před rozhodnutím, zda vynaložit další náklady na vedení incidenčního sporu či nikoli. V konečném důsledku věřitel sníží míru uspokojení své pohledávky (náklady nevynaloží, ale pohledávka se sníží o správcem popřenou výši, nebo vynaloží a uspěje-li, pohledávka sice zůstane v přihlášené výši, ale již vynaložené náklady také sníží míru jejího uspokojení). Insolvenční správkyně Mgr. Ing. Ivona Miechová shrnula několik často opakujících se chyb v přihláškách pohledávek.


Důvod přihlášené pohledávky:


Přihlášky pohledávek musí zásadně (stejně jako každá žaloba) obsahovat vylíčení rozhodujících skutečností, z nichž pohledávka vznikla (důvod vzniku přihlášené pohledávky). Skutečnosti je tedy třeba v přihlášce popsat s uvedením skutkového děje, z něhož uplatňované právo/pohledávka vzniklo, a to tak, aby bylo individualizované natolik, že vyloučí možnost záměny s jiným právem/pohledávkou.

(Nejčastější chybou je takovéto uvedení právního důvodu: Smlouva o zápůjčce č. 123 ze dne toho a toho. Správně má věřitel uvést: Kdo, komu, kdy, jak a v jaké výši poskytl zápůjčku. U opakujících se plnění (pojistné, odebrané energie, telekomunikační služby a jiné) věřitelé obvykle uvedou jen „neuhrazená pohledávka za odběr plynu vzniklá na základě smlouvy“. Správně by pak měli uvést: „na základě smlouvy č. 123 ze dne 1.1.2011 se věřitel zavázal dlužníkovi dodávat plyn do odběrného místa č. 456 a dlužník se zavázal za tyto dodávky platit; Věřitel dodal plyn v období od 1.1.2011 do 30.6.2011 za částku 789,- Kč“, dlužník však cenu nezaplatil).

Pokud z jedné smlouvy vznikne vícero pohledávek je namístě tyto přihlásit jako samostatné dílčí pohledávky. Samostatnou dílčí pohledávku je třeba smluvní pokuta nebo poplatky za vedení účtu.


Příslušenství:


U příslušenství je třeba vždy uvést, o jaké příslušenství se jedná (úrok, úrok z prodlení, náhrada nákladů řízení, atp.) a je třeba vždy uvést konkrétní způsob jeho výpočtu (např. úrok ve výši 10 % ročně z částky 1.000,- Kč od 1.1.2010 do 31.12.2011). Je-li více druhů příslušenství, musí být zřejmá konkrétní výše a způsob výpočtu u každého jednotlivého příslušenství (nelze uvést „úrok, úrok z prodlení, poplatky, náklady – celkem 10.000,- Kč“).


Vykonatelnost:


V přihlášce lze označit pohledávku jako vykonatelnou, k čemuž je nutné uvést exekuční titul a výši pohledávky, ve které je vykonatelná. Zde věřitelé nejčastěji uvádí výši pohledávky, která je přiznána exekuční titulem. V poli vykonatelnost (byť se toto nachází v části hned za jistinou) se však uvádí součet jistiny + příslušenství + náhrady nákladů řízení. Částku samozřejmě lze uvést v nižší výši, je však třeba uvést důvod (např. exekučním titulem nebyl přiznán úrok z prodlení) – pro uvedení dalších důvodů je v přihlášce k dispozici rubrika č. 10 – „Další okolnosti“. Další častou chybou je nesprávné označení exekučního titulu nebo dokonce jeho nedoložení. Rovněž se lze setkat s tím, že jsou přihlašovány jako vykonatelné pohledávky, které vykonatelnosti nenabyly.

Vykonatelnost musí být doložena doložkou vykonatelnosti (a právní moci), kterou příslušný exekuční titul opatřuje orgán, který jej vydal.


Smluvní pokuta:


Je-li požadována smluvní pokuta (nejedná se o příslušenství, nýbrž o jistinu další nové pohledávky se samostatným skutkovým základem), musí být uvedeno kdy, kdo a jakým jednáním porušil svou smluvenou povinnost (případně jak dlouhou), včetně odkazu na smluvní ujednání, v němž byla porušená povinnost stanovena a včetně výpočtu. Stejné platí o příslušenství ve smluvené výši – uvedení smluvního ujednání, v němž byla tato výše stanovena.Pro řádné přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení nestačí pouze vyplnit formulář, je nutné respektovat specifické požadavky dané zákonem č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon a prováděcími předpisy. Kontaktujte nás, abychom Vám pomohli se orientovat v této komplikované problematice.Onheiser Miechová advokátní kancelář s.r.o.

advokáti a insolvenční správci


1 910 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

ความคิดเห็น


bottom of page